ВИРТУАЛНИ ТУРОВЕ

3стаен апартамент гр.София, бул.Христо Ботев

Къща гр.София, кв.Камбани в затворен комплекс

3ст апартамент кк Слънчев бряг, 1ва линия

3стаен, гр.София, кв.Симеоново(център)

×
Оценки на недвижими имоти
ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО:
Основните методи за оценка са:
1. Инвестиционен метод - метод, който се основава на определянето на справедлива пазарна стойност на база направена инвестиция и очаквани бъдещи приходи, от конкретния имот. Използва се често за имоти закупени или подходящи за инвестиция. Този метод се използва основно за магазини и други търговски обекти, но може да даде представа и за апартамент при сравнително развит наемен пазар.
2. Метод на разходите /на вещната стойност/ - основава се на това какви разходи ще трябва да се направят, така че да бъде придобито правото на строеж (или УПИ) и сградата да бъде построена в същия и вид. На база на тези разходи, площта на конкретната постройка и амортизацията се дава оценка за справедливата му пазарна стойност.
3. Сравнителен /пазарен/ метод - основава се на база сравнение на конкретния имот с подобни такива на пазара на недвижими имоти, както и с такива, с които вече са извършени сделки. При подходящо подбрани имоти за сравнение този метод дава достатъчно добра точност при определяне на справедливата пазарна стойност.
При отделни специфични случаи се прилагат и други методи, като например – остатъчен, метод на печалбата, метод на дисконтираните парични потоци.
ЗА ОЦЕНКАТА:
- Оценките се изготвят от лицензирани оценители, от АП както и от независими оценители с издаден сертификат от ВИАС.
- Срокът за изготвянето на един оценителски доклад обичайно е едноседмичен и започва да тече след огледа на имота и предоставянето на оценителя, на всички необходими документи.
- Оценяването се извършва минимум по два метода (най-често три), като за справедлива пазарна стойност (СПС) се приема претеглената стойност получена по различните методи.